#Trots

Interview met Rob van Dongen
algemeen directeur Brabant Water

Sinds 1 september 2020 is Rob van Dongen algemeen directeur van Brabant Water. Een bijzonder startmoment waarbij COVID-19 en extreme droogte de agenda domineerden en Brabant Water op de toppen van haar kunnen moest presteren. “En dat ook deed”, stelt Rob. De huidige ontwikkelingen tonen zich volgens hem als belangrijk keerpunt voor Brabant Water. “In een veranderende wereld moeten we onze duurzame drinkwaterwatervoorziening nóg bewuster waarborgen.”

Hoe heb je de eerste periode als algemeen directeur binnen Brabant Water ervaren?

“Allereerst hadden we door de coronacrisis natuurlijk zorgen over de gezondheid van onze medewerkers en hun naasten. Tegelijkertijd was het belangrijk om de basis van onze dienstverlening – ondanks al die ingrijpende gebeurtenissen en maatregelen – op orde te houden. En zelfs meer dan dat: al in mijn eerste werkweek zorgde extreme droogte voor de hoogste afzet van 2020. Een moment waarop enorm veel van de organisatie en haar mensen werd gevraagd. Je kunt dus wel zeggen dat het een hectische start was.”

2020 was het derde jaar op rij met hitterecords en droogte. Wat betekent dat voor Brabant Water?

“Hoewel grondwater een prachtige bron is voor drinkwater, staan we onmiskenbaar voor een keerpunt: de vanzelfsprekendheid van voldoende water staat meer dan ooit onder druk. Daarom is het belangrijk dat we innovatief kijken naar de vraag hoe we de watervoorziening in Nederland op lange termijn robuust houden. Ontwikkelingen als klimaatverandering en verdroging maken de roep om verandering luider. Daaraan moet én wil Brabant Water gehoor geven.”

Hoe dan?

“Waterbesparing blijft uiteraard een belangrijk thema. We investeren al in een heel scala aan waterbesparende maatregelen en sloten eerder een overeenkomst met de provincie Noord-Brabant om in de periode 2018-2022 vijf miljoen kuub grondwater te besparen. Ik ben er trots op dat we daarvoor op koers liggen. Maar die roep om verandering vraagt méér van ons. Daarom zijn we ook gestart met een verkenning naar alternatieve bronnen voor onze drinkwaterproductie, zoals oppervlaktewater of brak water.

Die insteek vraagt om flexibiliteit en innovatie, zowel in middelen en technologie als in onze manier van denken. Ik ben ervan overtuigd dat we daarop gericht moeten inzetten, niet in de laatste plaats vanwege onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om goed voor de natuur te zorgen.”

“Ontwikkelingen als klimaatverandering en verdroging maken de roep om verandering luider. Daaraan moet én wil Brabant Water gehoor geven.”

Rob van Dongen, algemeen directeur Brabant Water

Vanwege de effecten van wateronttrekking op de omgeving?

“Vooral vanuit het oogpunt van rentmeesterschap. Ik vind het belangrijk dat we nadenken over de effecten van onze keuzes voor volgende generaties. Willen we een toekomstbestendige wereld en drinkwatervoorziening doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen, dan móeten we ernaar streven om de natuur net zo goed – zo niet beter – achter te laten als voor wij er kwamen.”

Is dat jouw belangrijkste doel de komende tijd?

“Ja en nee. Ons primaire doel is natuurlijk te allen tijde dat onze 2,5 miljoen klanten iedere dag kunnen rekenen op betrouwbaar en gezond drinkwater. Alleen is het absoluut in ieders belang om dat zo duurzaam mogelijk te organiseren. Onze verkenning naar alternatieve bronnen en onze inzet op innovatie sluiten daar naadloos op aan.

Overigens is zorgvuldig omgaan met onze omgeving zeker geen taak van Brabant Water alleen. Om onze duurzame drinkwaterwatervoorziening in een veranderende wereld te waarborgen, is het een vereiste dat we vaker de samenwerking opzoeken.”

Met wie?

“Met provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, de landbouwsector, bedrijven, consumenten en andere partners binnen én buiten de waterketen. Gelukkig is waterbeschikbaarheid op steeds meer agenda’s een urgent thema, maar tegelijkertijd worden onze gezamenlijke uitdagingen steeds complexer. Alleen door onze kennis te delen en krachten te bundelen, komen we tot vernieuwende inzichten waarmee we de drinkwatervoorziening ook op lange termijn garanderen. Dat vraagt – zowel binnen als buiten Brabant Water – de durf om te experimenteren en samen stappen vooruit te zetten.”

Naar welke stap kijk je dan het meest uit?

“Eerlijk? De stap terug naar kantoor. Als deze crisis mij íets heeft geleerd, is het dat we mensen om ons heen nodig hebben. Om te leven, voor werkplezier én om vooruit te komen. Na alle virtuele vergaderingen verlang ik naar gesprekken bij de koffieautomaat. En ik kijk er echt naar uit om weer onder de collega’s bij Brabant Water te zijn en te vertellen hoe trots ik ben op onze prestaties. Toen de watervraag op z’n hoogst was, hebben we op de toppen van ons kunnen gepresteerd. Ondanks de forse uitdagingen die corona en de enorm warme zomer met zich meebrachten, heeft geen van onze klanten te maken gehad met problemen in de watervoorziening.

We hebben bewezen dat iedereen in Brabant erop kan vertrouwen dat onze basis goed op orde is. Nu hoop ik mijn kennis en ervaring te kunnen inzetten om er – samen – voor te zorgen dat dat over tientallen jaren nog steeds zo is … en dat gaat zéker lukken!