Financiën

Het verslagjaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van 8,9 miljoen euro, dat conform het in 2018 door de aandeelhouders vastgestelde financieel beleid wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Hoofdelementen van dit financieel beleid zijn het handhaven van een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen in combinatie met een inspanningsverplichting om bij de drie goedkoopste drinkwaterbedrijven van Nederland te horen. Dit toereikend weerstandsvermogen stelt ons in staat de in de komende jaren toenemende investeringen, in zowel leiding- als zuiverings- en winningsinfrastructuur financierbaar te houden en de uitdagingen aan te kunnen gaan die het veranderende klimaat ons zal gaan stellen.

Met een terughoudend tariefbeleid dat zich de laatste jaren kenmerkte door een stabilisatie of beperkte stijging van de tarieven zijn we voor huishoudens het op één na goedkoopste drinkwaterbedrijf; voor zakelijke klanten het goedkoopste. In verband met toenemende investeringen zal het tarief de komende jaren sterker stijgen dan in het verleden.

In 2020 zijn de variabele tarieven voor onze huishoudelijke klanten met 6% gestegen ten opzichte van 2019, terwijl het vastrecht met 5% daalde. Voor een gemiddeld huishouden was het netto effect nihil. Bij een gemiddelde inflatie over 2020 van 1,3% betekende dit in reële zin voor onze klanten dus een dalende waterrekening.

Resultaat 2020 ten opzichte van 2019

Het bedrijfsresultaat daalde met 11,3 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een stijging van de bedrijfslasten. Het netto resultaat daalde ten opzichte van 2019 met 20,6 miljoen euro. De veel grotere daling van het netto resultaat is het gevolg van het wegvallen van het resultaat van de verkoop van Hydreco GeoMec die in 2019 heeft geleid tot een eenmalige baat van ruim 9 miljoen euro.

De stijging van de drinkwateropbrengsten bedroeg 7,8 miljoen euro. De afzet steeg als gevolg van het extreem droge voorjaar en de warme zomer met meer dan 8 miljoen m3. In combinatie met de stijging van het variabele tarief was dit goed voor 8,4 miljoen euro extra omzet. De prijs van het vastrecht is daarentegen gedaald, waardoor er uiteindelijk 2,6 miljoen minder opbrengsten uit vastrecht is gerealiseerd. Tot slot is in 2019 een verlies genomen over niet in rekening gebracht verbruik uit 2018 van 1,3 miljoen euro, terwijl in 2020 juist een positief resultaat genomen is over het in 2019 geschatte niet in rekening gebracht verbruik van bijna 0,7 miljoen euro.

De omzet van de ‘engros’-levering lag nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2019.

De omzet van de dochters (KWO-activiteiten, technische ondersteuning en exploitatie van installaties) is ten opzichte van 2019 met 0,7 miljoen euro gestegen, onder andere als gevolg van verdere groei van het aantal aangesloten woningen op KWO-installaties in Eindhoven, uitbreiding met twee KWO-installaties bij Fontys Hogescholen en een aanzienlijke groei in de dienstverlening door HydroScope BV.

Meer weten over ons financieel resultaat in 2020?

Bekijk het financieel jaarverslag 2020 in PDF